Logo

Ochrona Danych

HOPPECKE Baterie Polska sp. z o.o. bardzo dziękuje za odwiedzenie strony z ofertami pracy oraz za Państwa zainteresowanie. Bardzo poważnie traktujemy kwestie ochrony danych osobowych, dlatego użytkownicy mogą czuć się bezpiecznie odwiedzając naszą stronę internetową. Ochrona prywatności podczas przetwarzania danych osobowych jest dla nas priorytetowa, dlatego przykładamy do niej szczególną wagę w naszych procesach biznesowych. Dane zebrane podczas wizyt na naszej stronie są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych w Polsce.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe i informacje dotyczące kandydatów są gromadzone z najwyższą starannością i uczciwością oraz przechowywane i wykorzystywane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Przestrzegane są przepisy RODO[1] i ustawy o ochronie danych osobowych.  Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez HOPPECKE Baterie Polska sp. z o.o. w procesach rekrutacji znajdują się w Klauzuli informacyjnej zamieszczonej poniżej. Złożenie dokumentów aplikacyjnych stanowi zgodę na przetwarzanie danych przez HOPPECKE Baterie Polska sp. z o.o., ul. Logistyczna 10, 63-006 Śródka, w zakresie, w którym podstawą przetwarzania jest zgoda, w celu realizacji procesu rekrutacji. W przypadku, w którym złożenie dokumentów aplikacyjnych nie odbywa się za pośrednictwem strony internetowej, jeżeli chcą Państwo aby Spółka skorzystała z Państwa danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji także przyszłych procesów rekrutacyjnych, wówczas prosimy o umieszczenie w Państwa CV poniższej klauzuli zgody na przetwarzanie przez HOPPECKE Baterie Polska Sp. z o.o. danych osobowych w bieżącym procesie rekrutacji oraz w przyszłych procesach rekrutacyjnych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez HOPPECKE Baterie Polska Sp. z o.o., ul. Logistyczna 10, 63-006 Śródka, w celach niezbędnych do realizacji bieżącego oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

Zgoda wyrażana na przetwarzanie danych osobowych dotyczy wyłącznie procesu rekrutacyjnego. Kandydat składając dokumenty aplikacyjne oświadcza, że informacje są zgodne z prawdą. Udzielenie fałszywych informacji może doprowadzić do rozwiązania potencjalnej  współpracy.

Prawo do informacji

Zgodnie z obowiązującym prawem możemy na życzenie użytkownika udzielić informacji, czy i jakie dane osobowe są przez nas przetwarzane.

KLAUZULA INFORMACYJNA W PROCESACH REKRUTACJI
 
Zgodnie z RODO[2] informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacji jest HOPPECKE Baterie Polska Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Śródka (63-006), ul. Logistyczna 10 (dalej jako „Administrator” lub „HOPPECKE”).

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych, przesyłając email na adres: iod@hoppecke.pl
 
Państwa dane osobowe Administrator pozyskał przede wszystkim bezpośrednio od Państwa. W innych przypadkach, gdy Administrator przetwarza dane, które nie zostały mu przez Państwa podane, źródłami pozyskania Państwa danych osobowych mogą być w szczególności: a) pracownik/współpracownik Administratora w zakresie danych przekazanych w ramach programu poleceń pracowniczych – w obrębie następujących kategorii danych osobowych (udostępnionych przez Państwa w CV) w zakresie: imię/ imiona i nazwisko, informacje o wykształceniu i kwalifikacjach (przebiegu kariery zawodowej), uprawnieniach oraz dane kontaktowe; b) podmioty zewnętrzne, z którymi Administrator współpracuje przy realizacji procesu rekrutacji (np. podmioty prowadzące doradztwo personalne, agencje pośrednictwa pracy, uczelnie wyższe, podmioty uczestniczące w targach i/lub giełdach pracy itp.) w zakresie np. danych osobowych zamieszczonych przez Państwa w dokumentach aplikacyjnych.
 
W przypadku, w którym są Państwo pracownikami/współpracownikami HOPPECKE i uczestniczą Państwo w rekrutacji wewnętrznej, Administrator informuje, że w zakresie Państwa danych osobowych, którymi HOPPECKE już dysponuje na podstawie dotychczasowego zatrudnienia/ dotychczasowej współpracy z Państwem, a mających znaczenie w procesie rekrutacji, dane te będą przetwarzane również w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 
Podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych:

 1. w przypadku, gdy planowaną formą zatrudnienia będzie umowa o pracę – podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności art. 221 Kodeksu pracy). W zakresie danych nieobjętych powyższą podstawą przetwarzania – podstawą jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może być przez Państwa odwołana w dowolnym czasie. Podanie danych wymaganych przez przepisy prawa, w tym określonych w Kodeksie pracy, jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego;
 2. w przypadku, gdy planowaną formą zatrudnienia będzie umowa cywilnoprawna – podstawą prawną jest podjęcie działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie wykraczającym poza podjęcie działań przed zawarciem umowy, podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może być przez Państwa odwołana w dowolnym czasie;
 3. w przypadku, gdy wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, podstawą przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może być przez Państwa odwołana w dowolnym czasie;
 4. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. w zakresie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora w ramach programu poleceń pracowniczych, a przekazanych Administratorowi przez pracownika/współpracownika Administratora – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), celem nawiązania kontaktu z Państwem.
 
W zakresie danych pozyskiwanych przez Administratora bezpośrednio od Państwa, podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest dobrowolne, ale niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych przepisami prawa podanie danych jest dobrowolne. W przypadku, gdy przekazane przez kandydata informacje lub dokumenty aplikacyjne będą zawierać informacje nieadekwatne do celu jakim jest rekrutacja, nie będą one wykorzystywane ani uwzględniane w procesie rekrutacyjnym. Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom, z których usług w ramach procesów rekrutacji korzysta Administrator, w tym podmiotom odpowiedzialnym za zewnętrzną obsługę kadrowo-księgową, dostawcom systemów oraz usług IT. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich. W zakresie, w którym przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres do 2 lat ze skutkiem na koniec roku od momentu zakończenia procesu rekrutacji, w związku z którym otrzymaliśmy Państwa dane, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Jeśli Administrator otrzymał Państwa dane bez związku z konkretnym procesem rekrutacji, powyższy okres liczy się od dnia otrzymania Państwa danych. W razie podjęcia współpracy na podstawie umowy o pracę Państwa dane będą przechowywane przez dalszy okres wymagany przepisami prawa (np. odnoszący się do przechowywania dokumentacji pracowniczej). W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w przyszłych rekrutacjach, Państwa dane będą przechowywane przez okres do 2 lat, licząc od momentu zakończenia ostatniej rekrutacji na wskazane przez Państwa stanowisko lub do momentu wycofania Państwa zgody na przetwarzanie danych lub zgłoszenia sprzeciwu (uwzględnionego przez Administratora), w zależności od tego, która z tych okoliczności nastąpi wcześniej.
 
Są Państwo uprawnieni do: 
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • żądania sprostowania (poprawiania) i uzupełniania swoich danych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych;
 • żądania usunięcia Państwa danych;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (tam, gdzie podstawą ich przetwarzania jest Państwa zgoda, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem);
 • przenoszenia Państwa danych osobowych;
 • zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
 
Nie podejmujemy wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji.
 
 
[1]Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 
[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.